سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آمیزگارى با مردمان ایمنى است از گزند آنان . [نهج البلاغه]
 
یکشنبه 99 دی 7 , ساعت 6:56 عصر


گاو های جرزی در تحت شرایط گرمای محیطی


تنش زا، دارای فلور میکروبی متفاوتی هستند. 

 


امروزه تغییرات آب و هوایی اصلی ترین چالش پیش روی ما است . اصلی ترین پیآمد این مقوله افزایش پایا و بی وفقه دمای محیط بوده که موجب تحمل تنش حرارتی زیاد برای گاو ها شده که بطور منفی و جهانی بر تولید آنها تاثیر می گذارد. صنعت گاو شیری نیازمند راهبرد های جدیدی  به منظور ارتقای دامهایی است  که بهتر می توانند از عهده این تغییرات برآیند. زمانی که دمای محیط افزایش می یابد یاخته های عصبی پیامهایی را به هیپوتالاموس ارسال داشته  و سبب کلید خوردن  پاسخ های فیزیولوژیک، کالبد شناختی و رفتاری در گاوها به منظور پایش تعادل دمایی می شوند. هدف گذاری این پاسخ ها در جهت ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی (گوارشی، سوخت و سازی و هورمونی) ، کاستن از اخذ غذا، تولید شیر و کیفیت آن  بوده و همچنین بدرجاتی منجر به سرکوبی ایمنی می شوند.  بنابر این افزایش دمای محیط موجب افزایش هزینه های تولید و کاهش بهره وری دامداری می شود. اغلب نژادهای شیری ، هلشتاین و جرزی به لحاظ توارثی بیشتر با آب و هوای سرد سازگاری دارند. امروزه این نژادها در سرتاسر جهان در انواع شرایط آب و هوایی پخش شده اند ، چنانکه در برخی نواحی با تنش های گرمایی زیادی مواجه هستند. بطور عمومی گاوهای هلشتاین شیر بیشتر تولید نموده و نسبت به تغییرات دمایی ، رطوبتی ، جریان هوا و اشعه آفتاب حساستر هستند. گاوهای جرزی رخنمای تولیدی متفاوت با تولید شیر کمتر اما پروتئین و چربی بیشتر دارند.  مطالعات قبلی نشان داده که گاوهای هلشتاین 97 درصد از تولید معمول خود را در زمانی که دمای محیط 29 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 40درصد است محقق می سازند. از طرفی دیگر گاوهای جرزی در شرایط فوق به 93% تولید خود نزول یافته ولی در هنگامی که رطوبت نسبی به 90% افزایش می یابد  میزان تولید در مقایسه با وضع معمول  در گاوهای هلشتاین 65%  و در گاوهای جرزی 75% می شود. مطالعات دیگر سازگاری آب و هوایی بهتر گاوهای جرزی  به گرما را در مقایسه با گاوهای هلشتاین و روند تولید پایدارتر در آنها را توصیف نموده اند .تفاوتهای توارثی بین هر دو نژاد بطور کامل اختلافات  فیزیولوژیکی آنها را به خودی خود توضیح نداده این گمان را مطرح می سازد که ممکن است عوامل دیگری  همچون تفاوت در فلور میکروبی شکمبه موجود باشد. در یک مطالعه تغییرات فلور میکروبی شکمبه  گاوهای هلشتاین و جرزی که در معرض تنش حرارتی بوده اند مورد بررسی قرار گرفته. در واژه فلور میکروبی(میکروبیوم) منظور ما تمامی جنس های  جمعیت میکروبی موجود در شکمبه گاوها است. این بررسی در جستجوی تفاوت شاخص های عملیاتی  و محصولات سوخت و سازی  فلور میکروبی شکمبه  از طریق تجزیه و تحلیل های فرا ژنومی (آزمایش مواد توارثی میکروبی) و تابلوی محصولات سوخت و سازی(متابولومیک: مطالعه فرایند های زیست شیمیایی  که در آن محصولات سوخت و سازی دخیل هستند) بوده. فرضیه اصلی در این مطالعه این بوده که  دمای محیطی فلور میکروبی شکمبه را تغییر می دهد که متعاقباً می تواند مقاومت در برابر تنش حرارتی را در هر دو نژاد تحت تاثیر قرار دهد. دو گروه از گاوهای هلشتاین و جرزی انتخاب شده و در تحت شرایط تجربی پایداری در جایگاههایی دارای سیستم تهویه ای  با جیره غذایی مخلوط بصورت آزاد  طی گرمترین ماه های سال(اردیبهشت تا مرداد) قرار گرفته اند . تنش حرارتی بر اساس شاخص رطوبت- دما (THI  ) ، دمای راست روده ای و سرعت تنفسی ارزیابی گردیده . نمونه های مایع شکمبه ای به منظور استخراج DNA   میکروبی از میکروبهای شکمبه  و تعیین توالی ژنی سویه ها اخذ می گردید.          

گاوهای هلشتاین در مقایسه با گاوهای جرزی به دمای محیطی حساس تر بوده ، اختلاف های معنی داری در محصولات سوخت و سازی  و مسیر های مربوطه هر دو نژاد مشهود بوده. تفاوتهای طبقه بندی و توارثی نیز در باکتری های موجود در شکمبه هر دو گروه  شناسایی گردیده.  در تحت شرایط تنش حرارتی (THI=87.5  ) ، گاوهای هلشتاین سرعت تنفسی بالاتری (98.4  چرخه در دقیقه) نسبت به گاوهای جرزی(81.8 چرخه در دقیقه) در مقایسه با شرایط معمول داشته اند(THI=69.6  ). علاوه بر این دمای راست روده ای در گاوهای هلشتاین افزایش یافته (39.8)ولی در گاوهای جرزی نه(38.7) . نتایج فوق نشان می دهد که گاوهای هلشتاین در مقایسه با گاوهای جرزی به دمای محیطی حساس تر هستند. محتوای فلور میکروبی شکمبه ای در هر دو نژاد متفاوت بوده. صرف نظر از تنوع میکروبی ، این نتایج حاکی از آن است که تنش حرارتی هر دو نژاد را بطور مستقل  متاثر نموده ، بطوری که  تغییرات  محتوای فلور میکروبی شکمبه در زمان مواجه با تنش حرارتی مشاهده می شود واین تفاوتها میان  دونژاد معنی دار  است. کارآیی فرایند های سوخت و سازی میکروبی شکمبه بطور نزدیکی در ارتباط با تولید گرما در شکمبه بوده و این تولید گرما می تواند بطور غیر مستقیم  از طریق رشد باکتریایی مورد تخمین واقع شود. واکنش میان کارآیی فرایند های سوخت و سازی میکروبی( شامل  تولید متان و گرما) در شکمبه هنوز بدرستی شناخته شده نیست، اما این احتمال وجود دارد که پاسخ های سوخت و سازی ناکارآمد باکتری های شکمبه فرآیند تولید گرما در گاوهای هلشتاین تحت شرایط تنش گرمایی را تشدید نماید.

نتیجه گیری:

این مطالعه نتیجه می گیرد که گاوهای جرزی پاسخ تنش حرارتی متوسطی در مقایسه با گاوهای هلشتاین نشان داده و این امر می تواند ناشی از وجود تفاوت در محتوای فلور میکروبی شکمبه باشد. این تفاوتها در فلور میکروبی شکمبه  مربوط به گونه های معین باکتریایی بوده  که می توانند منبع مولد گرما در گاوهای هلشتاین باشد. گاوهای جرزی تغییرات بسیار آشکاری را در گونه های باکتریایی و فراوانی عملیاتی توارثی نشان داده  که آنها را به سهولت سازگار با تغییرات آب و هوایی می نماید.

Reference

Kim Dong-Hyeon, Kim Myung-Hoo, Kim Sang-Bum, Son Jun-Kyu, Lee Ji-Hwan, Joo Sang-Seok, Gu Bon-Hee, Park Tansol, Park Beom-Young, Kim Eun-Tae.

 Differential dynamics of the ruminal microbiome of Jersey cows in a heat stress

environment, Animals. 2020 Jul; 10(7):1127-1135.

 

 

 

 

 

 

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ