سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
چون خرد کمال گیرد ، گفتار نقصان پذیرد . [نهج البلاغه]